Thông báo về việc đề cử người vào hội đồng quản trị

Download văn bản chi tiết tại đây.