Nghị quyết HĐQT kỳ họp 23 năm 2010

Thực hiện thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin trân trọng thông báo Nghị quyết HĐQT kỳ họp 23 năm 2010, ngày 20 tháng 07 năm 2010.

Download tại đây.