Giải trình BCTC bán niên đã xoát xét năm 2016

 Giải trình