Giải trình BCTC soát xét bán niên đầu năm 2016

 Giải trình