Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020 (HGM)

Nghị Quyết, Biên bản họp.