Tài liệu ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 - 2020

1. Thư mời, phiếu ủy quyền, phiếu xác nhận tham gia.

2. Nội dung chương trình.

3. Báo cáo của hội đồng quản trị.

4. Báo cáo của ban kiểm soát.

5. Các tờ trình.

6. Quy chế bầu cử, phụ lục, đơn ứng cử đề cử.

7. Dự thảo nghị quyết đại hội.

8. Phiếu biểu quyết.