Nghị quyết HĐQT phiên họp lần thứ 2 nk 2016-2020

 Nghị quyết