Giải trình ý kiến ngoại trừ của cty kiểm toán 2015

Nội dung chi tiết: Giải trình