Giải trình lưu ý của Kiểm toán trong BCTC bán niên