Chốt DS cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.