Giá antimony tại thị trường Rotterdam

Giá loại 2- loại 1 Antimony tháng 4/2022 ( đơn vị USD)

                                                                                          

 

GRADE 2

GRADE 1

29-Apr-22

LOW

HIGH

LOW

HIGH

1-Apr-22

14.800

15.200

14.850

15.400

6-Apr-22

14.750

15.300

14.750

15.200

8-Apr-22

14.800

15.250

14.800

15.400

13-Apr-22

14.700

15.230

14.800

15.400

15-Apr-22

14.700

15.230

14.800

15.400

20-Apr-22

14.500

14.950

14.200

15.000

22-Apr-22

14.500

14.950

14.600

15.130

27-Apr-22

14.000

14.500

14.400

14.900

29-Apr-22

14.000

14.500

14.300

14.800

 

Biểu đồ 1: Biến động giá antimony loại II tại thị trường Rotterdam từ t7/2022 đến nay

Biểu đồ 2: Biến động giá Antimony loại I 6 tháng gần đây tại thị trường Rotterdam

Nguồn : Fastmarkets