Báo cáo Tài chính Quý II năm 2014 phần 3.

Chi tiết xem tại đây: UserFiles/file/joined_document_11.pdf