TB V/v chốt DS cổ đông để TT cổ tức đợt 3 năm 2013

Chi tiết xem tại đậy: UserFiles/file/img415.pdf