Tin ĐHCĐ thường niên năm 2014 Cty CPCK&KS Hà Giang

Chi tiết xem tại đây:

Chủ nhật ngày 30/03/2014.

Ngày 30 tháng 3 năm 2014, tại hội trường văn phòng số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013, thảo luận và thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tới, quyết định phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2013.Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội có 125 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 10.747.040 cổ phần, chiếm 85,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Đại hội đồng cổ đông đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình.

Mặc dù ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế nhưng trong năm 2013. Công ty đã đạt tổng doanh thu 182,294 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 86,55 tỷ đồng.

Đại hội đã quyết định mức chi cổ tức năm 2013 là 70% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013 tối thiểu bằng 50%/vốn điều lệ;

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 về sản lượng sản xuất và tiêu thụ kim loại antimony không thấp hơn 800 tấn/năm; Lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, Cổ tức năm 2014 tối thiểu bằng 50%.. Ngoài ra trong năm 2014 Công ty sẽ thực hiện các dự án: Tiếp tục hoàn thành thủ tục và triển khai các dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ và dự án xây dựng xưởng tuyển;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã thành công tốt đẹp, năm 2014 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cũng như gặp nhiều thử thách khó khăn mới. Nhưng với sự quyết tâm đồng lòng nhất trí của Ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị và toàn thể CNVLĐ, hy vọng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ tiếp tục gặt  hái được nhiều thành công mới./.