Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét 2015

Chi tiết xem tại đây: File 1, File 2, File 3.