BC tài chính quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015.