Thông báo chính thức nghị quyết HĐQT kỳ họp thứ 26

Chi tiết xem tại đây:UserFiles/file/Nghi quyet HDQT ky hop thu 26.pdf