Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán

Chi tiết xem tại đây:

Phần 1: UserFiles/file/Bao%20cao%20tai%20chinh%20-%20HGM%202013%20KT%20phan%201.pdf

Phần 2: UserFiles/file/Bao%20cao%20tai%20chinh%20-%20HGM%202013%20KT%20phan%202.pdf

Phần 3: UserFiles/file/Bao%20cao%20tai%20chinh%20-%20HGM%202013%20KT%20phan%203.pdf

Phần 4: UserFiles/file/Bao%20cao%20tai%20chinh%20-%20HGM%202013%20KT%20phan%204.pdf

Phần 5: UserFiles/file/Bao%20cao%20tai%20chinh%20-%20HGM%202013%20KT%20phan%205.pdf