Báo cáo tài chính Quý II năm 2011

Chi tiết xem tại đây:

UserFiles/file/BCTC%20Quy%202%20nam%202011%20phan%201(1).pdf

UserFiles/file/BCTC quy 2 nam 2011 phan 2.pdf

UserFiles/file/BCTC quy 2 nam 2011 phan 3.pdf