Tầm nhìn - Chiến lược

Định hướng phát triển của Công ty là tiếp tục coi antimon là sản phẩm chiến lược, tinh quặng chì kẽm là sản phẩm trước mắt. Tận dụng lợi thế của Công ty để đầu tư sang các ngành khác làm cân bằng lợi thế trong thời kỳ khủng hoảng.
Tiến hành thăm dò chi tiết các khu vực đã được xác định có chứa quặng, tiếp tục thăm dò khảo sát địa chất ở những khu vực khác trên địa bàn tỉnh mà Công ty chưa triển khai khảo sát, từng bước phối hợp với Tỉnh Hà Giang để xúc tiến các bước khai thác các mỏ quặng mới. Trên cơ sở trữ lượng quặng ước tính, xây dựng kế hoạch phát triển bền vững về mặt dài hạn. Tiến hành đầu tư ra ngoài doanh nghiệp với tư cách là nhà đầu tư chiến lược vào các doanh nghiệp đã được cấp mỏ antimon ở trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao nguồn cung nguyên liệu đầu vào.
Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước đổi mới công nghệ để hạ thấp giá thành, bảo vệ môi trường, tiến đến đầu tư xây dựng lò luyện bô xít Antimon cao cấp để ổn định thị trường tiêu thụ.  Đảm bảo hài hòa ba nghĩa vụ: nộp thuế Nhà nước, lợi ích của người lao động và tích lũy tái đầu tư phát triển bền vững. 
Kế hoạch trung hạn:
- Từ nay đến năm 2011: Xúc tiến chương trình tham gia đầu tư vào các mỏ Antimon đã được cấp phép nhưng không có khả năng khác thác, chế biến. Đổi mới thiết bị công nghệ luyện tinh, công nghệ xử lý chất thải, khí thải, đầu tư xưởng tuyển để tận thu quặng có hàm lượng từ 1-3%. Nâng sản lượng sản xuất lên 1000 tấn/năm.
- Từ năm 2010 - 2011: quy hoạch lại vùng mỏ Mậu Duệ và tiến hành thăm dò bổ sung.
- Từ năm 2009 - 2013: Tiếp tục thực hiện dự án Tà Pan  bằng hình thức BCC với Công ty TNHH Kinh Mậu Chúng Thao Trung Quốc.