Số thứ tự Tên file  
1 Báo cáo tài chính tóm tắt - 2008 Download
2 Báo cáo tài chính quý IV - 2009 Download
3 Báo cáo tài chính tóm tắt - 2009 Download
4 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán - 2009 Download
5 Báo cáo tài chính quý I năm 2010 Download
6 Báo cáo tài chính quý II năm 2010 Download
7 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đã được kiểm toán Download
8 Báo cáo tài chính quý III năm 2010 Download
9 Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 Download